Over de bond

De bond wil mensen winnen voor het inzicht, dat het Huis van Oranje van belang is voor onze samenleving – niet alleen vroeger, maar ook vandaag de dag. De bond doet daarmee een staatsrechtelijke keuze: ze kiest voor de parlementaire democratische staatsvorm van het Koninkrijk der Nederlanden. En dat is geen toeval. De bond meent immers, dat aan het ontstaan en de vormgeving van wat wij – nu – een parlementaire democratie noemen in ons land de naam Oranje onlosmakelijk is verbonden.

 

De bond is een vereniging. Dat wil zeggen een (democratisch geordend) samenwerkings- en ondersteuningsverband van plaatselijke Oranjeverenigingen en -comités die zich vrijwillig aaneen hebben gesloten tot een bond. De bond is dus een krachtenbundeling. Wanneer je het gevoel hebt bij elkaar te horen, dan weet je ook: Samen sta je sterker. Samen kun je meer. Samen kun je vaak een hogere kwaliteit bereiken. Je kunt ideeën uitwisselen, elkaar helpen, voor elkaar opkomen, steun verlenen dus.

 

De bond wil dit alles bereiken door:

Het rechtstreeks of via regionale verbanden ondersteunen van de plaatselijke en regionale afdelingen door middel van contact, advies of concrete hulp.

Het (mede) organiseren van manifestaties en andere samenkomsten die de band met het Huis van Oranje zichtbaar maken en versterken.

Ook in deze tijd duidelijk te maken, dat dit koningschap, niet gebonden aan partij of groep, er in onze pluriforme samenleving wil zijn voor elke Nederlander, ongeacht afkomst, ras of religie.

De inhoud van deze site wil duidelijk maken, dat we elkaar als bestuur en leden te allen tijde op de doelstelling van de bond en de middelen om die doelstelling te bereiken kunnen aanspreken.

Het zich bezinnen op de wijze waarop ook in deze tijd een zinvolle bijdrage geleverd kan worden aan de opbouw van onze parlementaire monarchie.

Het publiceren van veelsoortige informatie met betrekking tot het Huis van Oranje en de rol ervan in de Nederlandse samenleving.

Regio Indeling

Om de band met de achterban te verstevigen en de onderlinge samenwerking te bevorderen, heeft de Bond van Oranjeverenigingen in Nederland het land opgedeeld in een aantal regionale samenwerkingsverbanden. Een belangrijk doel van deze samenwerkingsverbanden is het onderling contact tussen de daarin samenwerkende verenigingen te onderhouden en te verbeteren. Hier wordt op het moment aan gewerkt. Zo wordt geprobeerd om jaarlijks regiobijeenkomsten te organiseren.