Privacy statement Oranjebond

Privacy-statement

 

Dit Privacy-statement is van toepassing op alle contactgegevens die de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen verwerkt van haar leden.

Indien uw Oranjevereniging of -stichting lid wordt van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, geeft u uitdrukkelijk toestemming om de contactgegevens van uw vereniging of stichting in lijn met dit Privacy-statement te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacy-statement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy-statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.

 

1. Wat zijn persoonsgegevens?

 

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 

2. Verantwoordelijken



Verantwoordelijke gegevensbescherming:
Secretaris Dick Steenks, Kerkweg 11, 4424 NJ, Wemeldinge
KvK-nummer 40507863
bereikbaar via secretariaat@oranjebond.nl / 06 20 84 61 18

 

Functionaris voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Ron Kroon, ledenadministratie@oranjebond.nl

 

3. Waarvoor verwerkt de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen persoonsgegevens?

 

3.1 Als uw Oranjevereniging of -stichting lid wilt worden van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, hebben we contactgegevens en rekeningnummer nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid en de contributie innen.

Als uw Oranjevereniging of -stichting eenmaal relatie is van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken de contactgegevens om contact met uw vereniging of stichting te onderhouden en uw vereniging of stichting te informeren over gerelateerde zaken van het lidmaatschap, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie-doeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen of een relevante aanbieding voor uw Oranjevereniging of -stichting.

 

In het kader van het lidmaatschap van uw vereniging of stichting worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
c) e-mailadres
e) bankrekeningnummer

 

3.2 De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen verwerkt de in sub 3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

a) naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
b) naam, adres, mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes. Afmelding voor de mailings is te allen tijde mogelijk via een mail naar secretariaat@oranjebond.nl
c) naam, adres en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van de contributie en de eventuele BUMA/STEMRA regeling af te wikkelen.
d) contactgegevens worden tot uiterlijk een half jaar na afloop van het lidmaatschap gebruikt om u te vragen naar de ervaringen met de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen

 

4. Bewaartermijnen

 

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen verwerkt en bewaart de contactgegevens van uw vereniging of stichting gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een half jaar na afloop hiervan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen de persoonsgegevens vernietigen.

 

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 

Ter bescherming van de contactgegevens van uw vereniging of stichting heeft de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 

6.1       Via het secretariaat (secretariaat@oranjebond.nl) kunt u een verzoek indienen om de contactgegevens van uw vereniging of stichting in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

6.2       Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw contactgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat. Door de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende contactgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende de contactgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal door de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen u hiervan op de hoogte brengen.

6.3       Indien uw klachten heeft over de wijze waarop door de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen de contactgegevens van uw vereniging of stichting verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (secretariaat@oranjebond.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

6.4       Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-statement kunnen worden gericht aan het secretariaat (secretariaat@oranjebond.nl).

 

7. Wijzigingen

 

Dit Privacy-statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via www.oranjebond.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy-statement te bekijken.

 

Wemeldinge, 25 mei 2018